مجله

علوم ترویج و آموزش کشاورزی

Iranian Agricultural Extension and Education Journal

 


 

                                               

نسخه هاي الكترونيكي مجله

 

جلد  11  /  شماره    2/   سال  1394
جلد  11  /  شماره    1/   سال  1394
جلد  10  /  شماره    2/   سال  1393
جلد  10  /  شماره    1/   سال  1393
جلد  9  /  شماره    2/   سال  1392
جلد  9  /  شماره    1/   سال  1392
جلد  8  /  شماره    2/   سال  1391
جلد  8  /  شماره    1/   سال  1391
جلد  7  /  شماره    2/   سال  1390
جلد  7  /  شماره    1/   سال  1390
جلد  6 /  شماره  2 /  سال     1389
جلد  6 /  شماره  1 /  سال     1389
جلد  5  /  شماره  2  /  سال   1388
جلد  5  /  شماره  1  /  سال   1388
جلد  4  /  شماره  2  /  سال   1387

جلد  4  /  شماره  1  /  سال   1387

جلد  3  /  شماره  2  /  سال   1386

جلد  3  /  شماره  1  /  سال   1386

جلد  2  /  شماره  2  /  سال   1385

جلد  2  /  شماره  1  /  سال   1385

جلد  1  /  شماره  2 

جلد  1  /  شماره  1

 

 

 
 
 
سردبیر :
دکتر داریوش حیاتی
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
hayati@shirazu.ac.ir
 
 
صاحب امتیاز و ناشر :
انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی
www.aeea.ir
 
مدیر مسئول :
دکتر علی اسدی
رئیس انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی
 
مدیر فنی :
مهندس محمدباقر لاری
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

lari@shirazu.ac.ir