توجه: ازتاریخ  95/1/16  ارائه مقالات فقط ازطریق سامانه الکترونیکی در سایت

جدید مجله به آدرس  http://www.iaeej.ir  امکان پذیر است.

   

مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی

Iranian Agricultural  Extension and  Education Journal
  شورای دبیران (Editors )
  راهنمای نویسندگان Authors' Guides ) )
  فرم اشتراک  Subscription Form ) )
  فراخوان مقاله ( Call for paper )
  موافقت نامه اعتبار علمی-پژوهشی مجله
  
 
  (Journal Articles) نسخه الكترونيكي مجلات
 
صاحب امتیاز و ناشر :
 انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی
www.iaeea.ir
 
سردبیر :
دکتر داریوش حیاتی
 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
hayati@shirazu.ac.ir
 
مدیر مسئول :
دکتر علی اسدی
 انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی
 
مدیر فنی :
مهندس محمدباقر لاری
 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
lari@shirazu.ac.ir
 
 
تماس با مجله :
دفتر مجله علوم ترويج و آموزش کشاورزی
 دانشکده کشاورزی ،  دانشگاه شيراز
شيراز - کد پستی :    33111  - 71441
تلفن : 
  36138499 (  071  )
  32286072 (  071  )
 پست  الکترونیکی :
   iaeej@shirazu.ac.ir

 

 

مقالات این مجله در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و ایران ژورنال نمایه می شود