منابع مرتبط با موضوع حرکت سیال در محیط متخلخل

جریان چند فازی در محیط متخلخل

حرکت سیال در محیط متخلخل - هینمن